Flashback: Het Moslim Broederschap Project

Via Antivenin

door Patrick Poole,11 mei, 2006

Stelt u zich eens voor: internationale politiemachten en Westerse geheime diensten ontdekken een twintig jaar oud document, opgesteld door de oudste islamistische organisatie ter wereld met één van de grootste terreurnetwerken; een document dat een uiterst geheim plan onthult om een “culturele invasie”en uiteindelijke verovering van het Westen op gang te brengen dat een vrijwel exacte afspiegeling is van de tactieken die meer dan twintig jaar lang door de islamisten zijn gebruikt. Men zou toch denken dat zulk nieuws in vette koppen op de voorpagina’s van de New York Times, Washington Post, London Times, Le Monde, Bild, en La Republica zou worden gepubliceerd .
Als u dat had gedacht, had u het goed mis.

De Zwitserse autoriteiten hebben bij een inval op november 2001, twee maanden na de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september inderdaad de hand gelegd op zo’n document. Sindsdien is informatie over dit document, in contraterrorisme-kringen bekend als “Het Project” en elke discussie omtrent de inhoud beperkt gebleven tot de uiterst geheime wereld van de Westerse geheime diensten. Alleen door het werk van een moedige Zwitserse journalist, Sylvain Besson van Le Temps, en zijn in oktober 2005 gepubliceerde boek, La conquête de l’Occident: Le projet secret des Islamistes (De Verovering van het Westen: Het geheime project van de islamisten) is informatie over Het Project eindelijk openbaar geworden. Een door Besson geciteerde Westerse functionaris heeft Het Project omschreven als “een totalitaire ideologie van infiltratie die uiteindelijk het grootste gevaar vormt voor de Europese maatschappijen.”

Wat Westerse inlichtingendiensten over Het Project weten begint met de inval in een luxueuze villa in Campione, Zwitserland, op 7 november, 2001. Het doelwit van de inval was Youssef Nada, directeur van de Al-Taqwa Bank van Lugano, die meer dan 50 jaar lang actief met de Moslim Broederschap heeft samengewerkt en die toegaf een van de internationale leiders van de organisatie te zijn. De Moslim Broederschap, die als de oudste en één van de belangrijkste islamistische bewegingen in de wereld wordt beschouwd, werd in 1928 gesticht door Hasan al-Banna met als motto: “Allah is ons doel, de Profeet onze leider, de Koran is onze wet, jihad is ons pad, sterven in de naam van Allah is ons hoogste streven.”

De inval werd uitgevoerd door Zwitserse ordediensten op verzoek van het Witte Huis in het begin van de campagne tegen de financiering van het terrorisme in de onmiddellijke nasleep van 11 september. De VS en Zwitserland hadden onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Al-Taqwa bij het witwassen van geld en het financieren van een lange reeks islamitische terroristische groeperingen waaronder Al-Qaeda, HAMAS (de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap), de Algerijnse GIA en de Tunesische Ennahdah.

In de documenten die tijdens de inval in Nada’s Zwitserse villa in beslag werden genomen was een in Arabisch geschreven plan van veertien bladzijden, gedateerd op 1 december, 1982, dat een strategie van 12 punten schetst om “een islamitische regering op aarde te vestigen” – genaamd Het Project. Volgens een verklaring van Nada tegenover de Zwitserse autoriteiten was het ongetekende document opgesteld door “islamitische onderzoekers” die betrokken waren bij de Moslim Broederschap.

Wat Het Project zo anders maakt dan de standaard islamistische retoriek van “Dood aan Amerika! Dood aan Israël!” en “Sticht een wereldwijd kalifaat!” is de flexibele benadering van de “culturele invasie” van het Westen in meerdere fasen en op lange termijn. Het Project roept op om gebruik te maken van diverse tactieken, van immigratie, infiltratie, surveillance, propaganda, protesten, bedrog, politieke legitimiteit en terrorisme, heeft langer dan twee decennia dienst gedaan als “blauwdruk” voor de Moslim Broederschap. Zoals een aantal voorbeelden uit heel Europa laten zien – inclusief de politieke erkenning van parallelle islamistische overheidsorganisaties in Zweden, de recente “cartoon” jihad in Denemarken, het in de brand steken van auto’s gedurende de Parijse intifada vorige november, en de terroristische aanslag van 7/7 in Londen – is het in Het Project geschetste plan een overweldigend succes.

In plaats van zich te concentreren op terrorisme als de enige methode om actie te voeren voor de groep, zoals het geval is met Al-Qaeda, valt het gebruik van terreur op perfect postmoderne wijze in een veelvoud aan beschikbare opties om in toenemende mate te infiltreren, confronteren en uiteindelijk de islamitische heerschappij over het Westen te vestigen. Onder de vele aanbevelingen die in Het Project worden gedaan vallen de volgende tactieken en technieken:

 • Netwerken met en het coördineren van acties met gelijkgestemde islamistische organisaties.
 • Het vermijden van open allianties met bekende terroristische organisaties en individuen om de schijn van “gematigdheid” op te houden.
 • Infiltreren in en overname van bestaande moslimorganisaties om ze op één lijn te stellen met de collectieve doelstellingen van de Moslim Broederschap.
 • Gebruik maken van misleiding om de voorgenomen bedoelingen van islamistische acties te maskeren, zolang dit niet tegenstrijdig is met de wetten van de sharia.
 • Het vermijden van lokale, nationale en globale conflicten met Westerlingen die op de lange termijn het vermogen om de islamistische machtsbasis in het Westen uit te breiden schade zouden kunnen berokkenen of die een negatieve reactie tegen moslims zouden kunnen veroorzaken.
 • Het opzetten van financiële netwerken om de bekering van het Westen te financieren, inclusief de ondersteuning door fulltime bestuurders en medewerkers;
  Verkennen, gegevens verzamelen, en het opbouwen van capaciteit om gegevens te verzamelen en op te slaan.
 • Het opzetten van een controlesysteem om toe te zien op de Westerse media om moslims te waarschuwen voor “tegen moslims gerichte internationale samenzweringen”.
 • Het ontwikkelen van een islamistische intellectuele gemeenschap, inclusief het opzetten van studiecentra en belangenorganisaties, het publiceren van “academische” studies om de islamistische positie te legitimeren en de geschiedenis van de islamistische bewegingen te boek te stellen.
 • De ontwikkeling van een allesomvattend honderd-jaren-plan om de islamistische ideologie over de hele wereld te bevorderen.
 • Internationale doelstellingen afwegen tegen plaatselijke flexibiliteit.
 • Het creëren van uitgebreide sociale netwerken van scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen die de islamitische idealen zijn toegedaan, zodat moslims in het Westen constant in contact staan met de beweging.
 • Het betrekken van moslims die onze ideologie trouw zijn bij democratisch gekozen instellingen op alle niveaus in het Westen, inclusief overheid, NGO’s, particuliere instellingen en vakbonden.
 • Gebruik maken van bestaande Westerse instellingen tot ze kunnen worden overgenomen in dienst van de islam.
 • Het opstellen van islamitische grondwetten, wetten en beleid voor uiteindelijke ten uitvoerlegging.
 • Conflicten binnen de islamistische bewegingen op alle niveaus vermijden, inclusief de ontwikkeling van processen om conflicten op te lossen.
 • Allianties sluiten met Westerse “progressieve” organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
 • Autonome “veiligheidstroepen” organiseren om moslims in het Westen te beschermen.
 • Geweld ontketenen om de moslims die in het Westen wonen “in de stemming te houden voor jihad”.
 • Jihad-bewegingen in de hele islamitische wereld ondersteunen door preken, propaganda en financiële, personele en operationele steun.
 • Zorgen dat de Palestijnse kwestie wereldwijd een wig drijft tussen moslims en het Westen.
 • De bevrijding van heel Palestina uit handen van Israel en de oprichting daar van een islamitische staat tot een hoeksteen maken van het plan voor globale islamitische overheersing.
 • Een doorlopende campagne op touw zetten om onder de moslims haat tegen de joden op te wekken en elke discussie over verzoening of co-existentie met hen af te wijzen.
 • Het actief oprichten van jihad-terreurcellen in Palestina.
 • De terroristische activiteiten in Palestina verbinden met de wereldwijde terreurbeweging.
 • Voldoende geld inzamelen om de jihad wereldwijd voor onbepaalde tijd voort te zetten en te ondersteunen.

Bij het lezen van Het Project moet men in gedachten houden dat het document in 1982 werd opgesteld, toen de huidige spanningen en terroristische activiteiten in het Midden Oosten nog in de kinderschoenen stonden. In veel opzichten loopt Het Project uitermate duidelijk vooruit op het leeuwendeel van de islamistische activiteiten gedurende de afgelopen twee decennia, zowel van “gematigde” islamistische organisaties als van uitgesproken terroristische groepen.

Het grootste deel van wat tegenwoordig openbaar is gemaakt over Het Project is het resultaat van onderzoek door Sylvain Besson, inclusief zijn boek en een artikel daarover in het Zwitserse dagblad, Le Temps, “L’islamisme à la conquête du monde” (Het islamisme en de verovering van de wereld), waarin zijn boek, dat alleen in een Franstalige uitgave beschikbaar is, wordt geschetst. Minstens één Egyptische krant, Al-Mussawar, publiceerde de Arabische tekst van Het Project vorige november in zijn geheel.

In de Engelstalige pers is bijna geen aandacht geschonken aan Bessons onthullingen betreffende Het Project. De enige vermelding in de oude media in de VS is te vinden in een artikel in de Weekly Standard (20 februari, 2006) van Olivier Guitta, The Cartoon Jihad. Het meest uitgebreide commentaar op Het Project is geschreven door een in Londen woonachtige Amerikaanse onderzoeker en journalist, Scott Burgess, die zijn analyse van het document op zijn blog, The Daily Ablution heeft gepubliceerd. Een Engelse vertaling van de Franse tekst van Het Project werd samen met zijn commentaar in december 2006 in een reeks afleveringen gepubliceerd (delen I, II, III, IV, V, Conclusion). De volledige Engelse vertaling van dhr. Burgess wordt daar met zijn toestemming in zijn geheel aangeboden.

Niettegenstaande het ontbreken van een openbare discussie over Het Project zijn het document en het daarin geschetste plan onderwerp geweest van aanzienlijke discussies onder de Westerse inlichtingendiensten. Eén antiterrorisme-functionaris die met Besson over Het Project heeft gesproken en die in Guitta’s artikel in de Weekly Standard wordt genoemd is de huidige autoriteit op het gebied van terrorisme, Juan Zarate. Hij noemde Het Project een blauwdruk van de Moslim Broederschap voor “het verspreiden van hun politieke ideologie” en uitte zijn bezorgdheid omdat “de Moslim Broederschap een groep is die ons zorgen baart, niet omdat ze zich bezighoudt met filosofische of ideologische ideeën, maar omdat ze het gebruik van geweld tegen burgers verdedigen.”

Eén befaamde internationale geleerde en kenner van Islamistische bewegingen die ook met Besson heeft gesproken, Reuven Paz, sprak over Het Project in zijn historische context:

Het Project maakte deel uit van het handvest van de internationale organisatie van de Moslim Broederschap die officieel werd opgericht op 29 juli 1982. Het is een weergave van een uitgebreid plan dat in de jaren 60 nieuw leven werd ingeblazen door de immigratie van hoofdzakelijk Syrische en Egyptische intellectuelen van de Broederschap naar Europa.

Zoals Paz opmerkt werd Het Project in 1982 opgesteld door de Moslim Broederschap als onderdeel van hun handvest, een periode die wordt gekenmerkt door een opleving van zijn organisatorische uitbreiding op internationaal niveau, evenals door een keerpunt in de afwisselende periodes van repressie en tolerantie door de Egyptische regering. In 1952 speelde de organisatie een cruciale ondersteunende rol voor de Vrije Officieren, een beweging geleid door Gamal Abdul Nasser, die koning Faroek van de troon stootte maar die al snel uit de gunst raakte bij het nieuwe revolutionaire regime omdat Nasser weigerde gehoor te geven aan de roep van de Moslim Broederschap om een op de Islamitische ideologie gestoelde staat op te richten. Sinds de Juli Revolutie in 1952 is de Broederschap regelmatig in de ban gedaan en zijn de leiders door de Egyptische autoriteiten ter dood gebracht en gevangen gezet.

Sinds 1982 heeft de Moslim Broederschap zijn netwerk over het Midden-Oosten, Europa en zelfs Amerika uitgebreid. In eigen land in Egypte won de Moslim Broederschap 20 procent van de beschikbare wetgevende zetels in de parlementaire verkiezingen van 2005, zodat ze het grootste oppositieblok vormen. De Palestijnse afdeling, in de hele wereld bekend als HAMAS, kreeg onlangs de macht in handen in de Palestijnse Autoriteit nadat ze bij de verkiezingen 74 van de 132 zetels in de Palestinian Legislative Council wonnen. De Syrische tak is historisch gezien de grootste georganiseerde oppositiegroep tegen het regiem van Assad, en de organisatie heeft afdelingen in Jordanië, Soedan, en Irak. In de VS wordt de Moslim Broederschap voornamelijk vertegenwoordigd door de Muslim American Society (MAS).

De Moslim Broederschap heeft vanaf haar oprichting gepleit voor het toepassen van terrorisme als een middel om haar agenda van islamitische wereldoverheersing te bevorderen. Maar als de grootste radicale volksbeweging in de islamitische wereld heeft ze veel leidende islamitische intellectuelen aangetrokken. Onder deze groep van Moslim Broederschap-intellectuelen bevindt zich Youssef Qaradawi, een in Egypte geboren islamistische geestelijke, die in Qatar zijn hoofdkwartier heeft.

Qaradawi, een van de leidende spirituele figuren binnen de Moslim Broederschap en onder de islamitische predikers (hij heeft zijn eigen wekelijkse programma op Al-Jazeera), is een van de belangrijkste apologeten geweest wat betreft zelfmoordaanslagen in Israel en terrorisme tegen Westerse belangen in het Midden Oosten. Zowel Sylvain Besson en Scott Burgess leveren uitgebreide vergelijkingen tussen Qaradawi’s publicatie Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase, gepubliceerd in 1990, en Het Project, dat acht jaar voor Qaradawi’s Priorities verscheen. Ze vestigen de aandacht op de opvallende overeenkomsten in het taalgebruik en de plannen en methoden die de beide documenten aanbevelen. Men speculeert dat Het Project door Qaradawi werd gebruikt als een sjabloon voor zijn eigen werk, of dat hij betrokken was geweest bij het opstellen ervan in 1982. Het is misschien toeval dat Qaradawi de op drie na grootste aandeelhouder was in de Al-Taqwa Bank van Lugano, waarvan de directeur, Youssef Nada, de persoon was bij wie Het Project werd aangetroffen. Sinds 1999 is Qaradawi de toegang tot de VS verboden als gevolg van zijn connecties met terroristische organisaties en zijn openlijk pleiten voor terrorisme.

Voor degenen die Het Project hebben gelezen, is het meest zorgwekkende niet dat islamisten een plan hebben ontwikkeld om de wereld te overheersen; door experts werd al aangenomen dat islamistische organisaties en terroristische groeperingen vanuit een overeengekomen reeks algemene principes, netwerken en methodologiën hebben geopereerd. Het verrassende is hoe effectief het islamistische veroveringsplan dat in Het Project wordt geschetst gedurende twee decennia door moslims in het Westen is geïmplementeerd. Even zorgwekkend is de achterliggende ideologie van het plan: haat en geweld ontketenen tegen joodse bevolkingsgroepen over de hele wereld; het welbewust overnemen en ondermijnen van Westerse publieke en particuliere instellingen; de aanbeveling van een tactiek van doelbewust escalerende confrontatie van in het Westen wonende moslims tegen hun buren en medeburgers; het accepteren van terrorisme als een legitieme optie om hun doel te bereiken en de onvermijdelijke realiteit van jihad tegen non-moslims; en het uiteindelijke doel om met geweld de islamitische heerschappij van het kalifaat door sharia in het Westen, en uiteindelijk over de hele wereld, in te voeren.

Als de praktijk die we de laatste kwart eeuw in Europa en de VS hebben gezien een indicatie is, dan moeten de “islamitische onderzoekers” die Het Project meer dan twee decennia geleden opstelden, ingenomen zijn dat hun lange-termijnplan om het Westen te veroveren en de groene vlag van de islam over zijn burgers te hijsen zo snel, efficiënt en volledig verwezenlijkt wordt.. Als de islamisten in de komende jaren net zo succesvol blijken, dan kunnen de westerlingen maar beter van hun persoonlijke en politieke vrijheden genieten zolang het duurt.

zie ook verkorte versie op HVV

en de film

Comments zijn gesloten.

39 Comments on Flashback: Het Moslim Broederschap Project

 1. G.Deckzeijl // 11/02/2015 om 12:12 //

  M.Berndsen wil de problemen oplossen met een schoolwijkagent…
  Nee, dat gaat niet werken. En niet alleen omdat er in dit land geen agent rondloopt die
  de moeite heeft genomen de ins en outs van HET PROJECT eens goed te lezen.
  http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/d66-wil-schoolwijkagent-tegen-radicalisering-1.4757762
  Hoofdoorzaak-radicalisering: de koran.
  Radicalisering wordt dus niet veroorzaakt door bv. werkloosheid, zich achtergesteld voelen,
  uitzichtloosheid en verder alles waar het politiek correcte hulpverleningslegertje in dit land geil van wordt.

  Like

 2. G.Deckzeijl // 16/02/2015 om 14:57 //

  M.Berndsen reageert niet op mail over de echte oorzaken van radicalisering, maar dat had ik al vooraf ingecalculeerd, was te verwachten van een ex-politiechef.

  Vandaag om 13:16 weer een nieuwe BNR-stelling, nl: het jihadcongres in Rijswijk moet verboden worden. Maar volgens Roelof Hemmen en imam A.Hazelhoef moeten de heren
  haatzaaiers ook hun zegje kunnen doen, we hebben hier per slot van rekening vrijheid van meningsuiting. Haatzaaien is geen mening, da’s een regelrechte oorlogsverklaring aan het
  Westen!
  Luisteren: http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20150216131600480
  Als het aan mij had gelegen kwam niet één islamitische vrouwenhater ooit nog de grens over.
  Te zot voor woorden: clubs zoals Hisb’ ut Tahrir(in Duitsland niet voor niets verboden) e.d. willen de vrije meningsuiting aan banden leggen, ja, zelfs verbieden en dan zouden notoire haatzaaiers hier de volle vrijheid krijgen hun islamitische vuil te spuien?
  Geen misverstand: het trio dat van plan is Rijswijk op te schudden doet dat enkel op basis van HET PROJECT. Doelstelling: wereldkalifaat. Vooraf verspreiding van de islam met alle middelen, zoals intimidatie, misleiding, sleutelposities verwerven, invloed opschroeven.*
  Maar daar hebben Roelof Hemmen en BNR nog nooit van gehoord.
  *> voor degenen die terugscrollen teveel werk vinden…
  http://tinyurl.com/ov43avh

  Like

 3. Laat ze maar binnen, maar dan wel voor een moskee op een plein ophangen. Heeft de rest van de wereld er geen last meer van en is ook gelijk aan de rest van die barbaarse veroveraars duidelijk wat we met dat soort lui doen. Helaas. Men begrijpt nog steeds niet dat we in oorlog zijn.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 16/02/2015 om 23:22 //

  Ik wacht op de dag dat de vlam in de pan slaat.
  Je zal het zien en beleven: dan weten al die verdomde linkse betweters niet
  hoe ze zich eruit moeten lullen.

  Like

 5. G.Deckzeijl // 28/02/2015 om 04:08 //

  Net ontvangen: de originele Arabische versie van HET PROJECT.
  Zie verder bovenin link naar Antivenin.

  Klik om toegang te krijgen tot 687.pdf

  Like

 6. G.Deckzeijl // 04/03/2015 om 06:42 //

  Kwestie van toeval? Grootst mogelijke nonsens.
  Toeval bestaat niet: alles is uitgedacht.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/33880/Ger-Groot/article/detail/3880925/2015/03/03/Lastig-radicalisering-is-vaak-een-kwestie-van-toeval.dhtml

  Like

 7. G.Deckzeijl // 21/03/2015 om 14:52 //

  A.Marcouch is niet alleen een gevaarlijke INFILTRANT maar ook opruier en een provocateur.
  Doelbewust werkt hij mee aan radicalisering + haatzaaien om z’n eigen onaangepaste achterban
  tegen alle niet-moslims in dit land op te hitsen.
  Met die tweet van ‘m wil hij kijken hoe iedereen reageert en hoe Geert Wilders
  reageert. Dat weet hij inmiddels. A.Marcouch is niet de enige binnen de islam die ZIEK* is.
  Die hele veroveringsideologie was vanaf dag 1 ZIEK. Figuren van het type A.Marcouch e.d.
  zijn naar mijn mening de grond niet waard waar ze op lopen en dan zitten ze gvd ook nog op het pluche. Benieuwd oftie ook nog zo hoog van de toren blaast als die NEP-socialistenbende van ‘m bij de volgende Kamerverkeizingen wordt uitgedund.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23831208/__Marcouch_noemt_Wilders_antisemiet__.html
  *> http://tinyurl.com/cd8jbdn

  Like

 8. geenstijl al bekeken? btw, alleen het laatste uur al meer dan 1000 bezoekers 😉

  Like

 9. G.Deckzeijl // 21/03/2015 om 15:02 //

  Ga ik meteen doen! Heb D.Samsom even aan z’n jasje getrokken…!

  Like

 10. G.Deckzeijl // 21/03/2015 om 15:08 //

  Er was geen woord Frans bij.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/03/marchouch_meltdown_islamaap_ui.html
  Vraag me nog steeds af of ze bij dat GS wel doorhebben wat HET PROJECT inhoudt
  en dat types zoals A.Marcouch e.d. daar een vast onderdeel van zijn.

  Like

 11. G.Deckzeijl // 21/03/2015 om 15:26 //
 12. Smerig stuk mohammedaans schijnheil is het.

  Like

 13. Like

 14. G.Deckzeijl // 03/04/2015 om 20:45 //

  WAARSCHUWING..!!!

  Like

 15. G.Deckzeijl // 03/04/2015 om 20:51 //

  PAS OP voor de zgn “liberale” moslims!
  Die zijn enkel voor de SCHIJN liberaal.!!
  http://web.archive.org/web/20130605152306/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index7a39.html?pagina=11833

  Like

 16. Gerrit Tienkamp // 04/04/2015 om 09:28 //

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogd.

  Like

 17. G.Deckzeijl // 12/05/2015 om 07:44 //

  Mededeling voor Bibi van Ginkel van instituut Clingendael:
  scroll naar boven, lees het artikel en klik de link naar Antivenin aan.
  Degenen die zich terrorisme-expert noemen en de koran en HET PROJECT buiten beschouwing laten -omdat ze de hoofdoorzaken van terrorisme zijn- moeten in mijn beleving maar wat anders gaan doen.
  Zelfde laken en pak geldt voor alle zgn “arabisten” in dit land:
  fubar.mobi/2015/05/06/hans-jansen/
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4016468/2015/05/12/Nederland-werpt-zich-op-als-gidsland-tegen-terrorisme.dhtml

  Like

 18. G.Deckzeijl // 30/05/2015 om 11:14 //

  Ging iets niet naar m’n zin.

  Like

 19. G.Deckzeijl // 31/05/2015 om 08:45 //

  Via de site van B.Bron* kwam ik op dit artikel terecht.
  http://www.welt.de/politik/article1474736/Muslimbrueder-zerstoeren-Deutschland-von-innen.html
  Daarin wordt melding gemaakt van een in de USA opgedoken document waarin de strategie van de moslimbroederschap in het Westen uit de doeken wordt gedaan.
  Zo goed als zeker wordt hier de info van Frontpage Magazine bedoeld, te vinden
  via link 1, direct onder de titel: Flasback: het Moslim Broederschap Project.

  *meer dan eens heb ik in het recente verleden tot in detail HET PROJECT
  op die site aan de orde gesteld en zelfs tot op de huidige dag hebben de reaguurders niks in de gaten.

  Like

 20. G.Deckzeijl // 09/06/2015 om 19:02 //

  Remember: Islam is Nazism with a God.
  Kijk ook vanaf 9:13: Civilization Jihad.

  Like

 21. G.Deckzeijl // 18/07/2015 om 07:29 //

  Invloed, daar gaat het om, enkel en alleen INVLOED.
  Doel: islamisering van deze wereld.
  http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/4102839/2015/07/17/P-C-Hooftstraat-wil-nog-wel-meer-superrijke-moslims.dhtml
  En als klap op de vuurpijl ook nog beginnen over een gebedsruimte.
  Heeft helemaal niks met bidden te maken. Is zuiver een provocatie,
  precies zoals steeds vaker te zien is met die islamitische STRAATBLOKKEERDERS
  in diverse grote steden. http://tinyurl.com/7fntzrf
  Onthouden: iedere moslim in het Westen is een infiltrant.
  http://tinyurl.com/pkdmbsf

  Like

 22. G.Deckzeijl // 25/07/2015 om 07:11 //

  Hoofdoorzaak van alle ellende in deze wereld, zelfs terwijl ik dit hier neertik:

  Like

 23. G.Deckzeijl // 25/08/2015 om 09:20 //

  Arie Boomsma is bezorgd…
  http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4128377/2015/08/24/Arie-Boomsma-bezorgd-om-islamitische-vrienden.dhtml
  Arie Boomsma heeft het over een beweging…
  Nou Arie, je zit dichter bij de waarheid dan je denkt.
  Scroll maar eens snel terug naar het begin van deze pagina’s.
  Onthou één ding Arie: het is moslims op basis van de koran* verboden ongelovigen
  als vrienden te hebben.
  Ze beschouwen je dus als een DHIMMI.
  *> http://tinyurl.com/plhcawp

  Like

 24. G.Deckzeijl // 26/08/2015 om 11:41 //

  Frits Bolkestein maakt een denkfout.
  Zie aan het eind van dit overigens goede artikel:
  http://www.volkskrant.nl/opinie/jihadisme-heeft-alles-met-islam-te-maken~a4129090/
  In tegenstelling tot de bewering van Frits Bolkestein zal de islam zal zich nooit aan de moderne tijd aanpassen.
  Eigenlijk had Frits Bolkestein moeten zeggen dat de aanhangers van de islam
  zich nooit zullen aanpassen.
  Islam is enkel een systeem van zieke gedachten in talloze moslimhoofden.
  Gedachten passen zich niet aan.
  Mensen kunnen dat wel.
  Twee links om dat duidelijk te maken:
  http://tinyurl.com/nrucn3g
  http://tinyurl.com/7wshph2

  Like

 25. G.Deckzeijl // 10/09/2015 om 14:25 //

  Zoveelste waarschuwing!
  ZE WILLEN DE HELE WERELD.!!!!!!!!!!!!!
  http://www.freiheits-akademie.at/freie-menschen/der-islam-will-die-weltherrschaft/

  Like

 26. G.Deckzeijl // 20/09/2015 om 09:34 //

  Deze meneer legt HET PROJECT nog een keer uit.

  Like

 27. G.Deckzeijl // 10/10/2015 om 19:45 //

  Nooit een hoge pet van op gehad, van dat OSL…
  http://www.osl-stavast.nl/stavast-columns/blij-met-wilders/

  Like

 28. G.Deckzeijl // 04/11/2015 om 23:39 //

  Benieuwd wie die infiltrant in het Witte Huis gaat vervangen als ’t zover is…
  http://www.barenakedislam.com/2015/11/04/u-s-congress-moves-to-declare-muslim-brotherhood-a-terrorist-organization/

  Like

 29. G.Deckzeijl // 07/11/2015 om 06:41 //

  Geleend van Bron…
  Wat moslims zullen doen als ze de macht krijgen, vraagt niet alleen j.wandelaar zich
  af.
  Kan ik je simpel uitleggen, meneer wandelaar: het uiteindelijke doel van HET PROJECT
  ten uitvoer leggen, nl. een wereldkalifaat + sharia.

  Like

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Moskee perst moslims af, krijgt beveiliging tegen ongelovigen | Fubar
 2. Moskee perst moslims af, krijgt beveiliging tegen ongelovigen | De Vrije Chroniqueurs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: