Flashback: Het Moslim Broederschap Project

Via Antivenin

door Patrick Poole,11 mei, 2006

Stelt u zich eens voor: internationale politiemachten en Westerse geheime diensten ontdekken een twintig jaar oud document, opgesteld door de oudste islamistische organisatie ter wereld met één van de grootste terreurnetwerken; een document dat een uiterst geheim plan onthult om een “culturele invasie”en uiteindelijke verovering van het Westen op gang te brengen dat een vrijwel exacte afspiegeling is van de tactieken die meer dan twintig jaar lang door de islamisten zijn gebruikt. Men zou toch denken dat zulk nieuws in vette koppen op de voorpagina’s van de New York Times, Washington Post, London Times, Le Monde, Bild, en La Republica zou worden gepubliceerd .
Als u dat had gedacht, had u het goed mis.

De Zwitserse autoriteiten hebben bij een inval op november 2001, twee maanden na de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september inderdaad de hand gelegd op zo’n document. Sindsdien is informatie over dit document, in contraterrorisme-kringen bekend als “Het Project” en elke discussie omtrent de inhoud beperkt gebleven tot de uiterst geheime wereld van de Westerse geheime diensten. Alleen door het werk van een moedige Zwitserse journalist, Sylvain Besson van Le Temps, en zijn in oktober 2005 gepubliceerde boek, La conquête de l’Occident: Le projet secret des Islamistes (De Verovering van het Westen: Het geheime project van de islamisten) is informatie over Het Project eindelijk openbaar geworden. Een door Besson geciteerde Westerse functionaris heeft Het Project omschreven als “een totalitaire ideologie van infiltratie die uiteindelijk het grootste gevaar vormt voor de Europese maatschappijen.”

Wat Westerse inlichtingendiensten over Het Project weten begint met de inval in een luxueuze villa in Campione, Zwitserland, op 7 november, 2001. Het doelwit van de inval was Youssef Nada, directeur van de Al-Taqwa Bank van Lugano, die meer dan 50 jaar lang actief met de Moslim Broederschap heeft samengewerkt en die toegaf een van de internationale leiders van de organisatie te zijn. De Moslim Broederschap, die als de oudste en één van de belangrijkste islamistische bewegingen in de wereld wordt beschouwd, werd in 1928 gesticht door Hasan al-Banna met als motto: “Allah is ons doel, de Profeet onze leider, de Koran is onze wet, jihad is ons pad, sterven in de naam van Allah is ons hoogste streven.”

De inval werd uitgevoerd door Zwitserse ordediensten op verzoek van het Witte Huis in het begin van de campagne tegen de financiering van het terrorisme in de onmiddellijke nasleep van 11 september. De VS en Zwitserland hadden onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Al-Taqwa bij het witwassen van geld en het financieren van een lange reeks islamitische terroristische groeperingen waaronder Al-Qaeda, HAMAS (de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap), de Algerijnse GIA en de Tunesische Ennahdah.

In de documenten die tijdens de inval in Nada’s Zwitserse villa in beslag werden genomen was een in Arabisch geschreven plan van veertien bladzijden, gedateerd op 1 december, 1982, dat een strategie van 12 punten schetst om “een islamitische regering op aarde te vestigen” – genaamd Het Project. Volgens een verklaring van Nada tegenover de Zwitserse autoriteiten was het ongetekende document opgesteld door “islamitische onderzoekers” die betrokken waren bij de Moslim Broederschap.

Wat Het Project zo anders maakt dan de standaard islamistische retoriek van “Dood aan Amerika! Dood aan Israël!” en “Sticht een wereldwijd kalifaat!” is de flexibele benadering van de “culturele invasie” van het Westen in meerdere fasen en op lange termijn. Het Project roept op om gebruik te maken van diverse tactieken, van immigratie, infiltratie, surveillance, propaganda, protesten, bedrog, politieke legitimiteit en terrorisme, heeft langer dan twee decennia dienst gedaan als “blauwdruk” voor de Moslim Broederschap. Zoals een aantal voorbeelden uit heel Europa laten zien – inclusief de politieke erkenning van parallelle islamistische overheidsorganisaties in Zweden, de recente “cartoon” jihad in Denemarken, het in de brand steken van auto’s gedurende de Parijse intifada vorige november, en de terroristische aanslag van 7/7 in Londen – is het in Het Project geschetste plan een overweldigend succes.

In plaats van zich te concentreren op terrorisme als de enige methode om actie te voeren voor de groep, zoals het geval is met Al-Qaeda, valt het gebruik van terreur op perfect postmoderne wijze in een veelvoud aan beschikbare opties om in toenemende mate te infiltreren, confronteren en uiteindelijk de islamitische heerschappij over het Westen te vestigen. Onder de vele aanbevelingen die in Het Project worden gedaan vallen de volgende tactieken en technieken:

 • Netwerken met en het coördineren van acties met gelijkgestemde islamistische organisaties.
 • Het vermijden van open allianties met bekende terroristische organisaties en individuen om de schijn van “gematigdheid” op te houden.
 • Infiltreren in en overname van bestaande moslimorganisaties om ze op één lijn te stellen met de collectieve doelstellingen van de Moslim Broederschap.
 • Gebruik maken van misleiding om de voorgenomen bedoelingen van islamistische acties te maskeren, zolang dit niet tegenstrijdig is met de wetten van de sharia.
 • Het vermijden van lokale, nationale en globale conflicten met Westerlingen die op de lange termijn het vermogen om de islamistische machtsbasis in het Westen uit te breiden schade zouden kunnen berokkenen of die een negatieve reactie tegen moslims zouden kunnen veroorzaken.
 • Het opzetten van financiële netwerken om de bekering van het Westen te financieren, inclusief de ondersteuning door fulltime bestuurders en medewerkers;
  Verkennen, gegevens verzamelen, en het opbouwen van capaciteit om gegevens te verzamelen en op te slaan.
 • Het opzetten van een controlesysteem om toe te zien op de Westerse media om moslims te waarschuwen voor “tegen moslims gerichte internationale samenzweringen”.
 • Het ontwikkelen van een islamistische intellectuele gemeenschap, inclusief het opzetten van studiecentra en belangenorganisaties, het publiceren van “academische” studies om de islamistische positie te legitimeren en de geschiedenis van de islamistische bewegingen te boek te stellen.
 • De ontwikkeling van een allesomvattend honderd-jaren-plan om de islamistische ideologie over de hele wereld te bevorderen.
 • Internationale doelstellingen afwegen tegen plaatselijke flexibiliteit.
 • Het creëren van uitgebreide sociale netwerken van scholen, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen die de islamitische idealen zijn toegedaan, zodat moslims in het Westen constant in contact staan met de beweging.
 • Het betrekken van moslims die onze ideologie trouw zijn bij democratisch gekozen instellingen op alle niveaus in het Westen, inclusief overheid, NGO’s, particuliere instellingen en vakbonden.
 • Gebruik maken van bestaande Westerse instellingen tot ze kunnen worden overgenomen in dienst van de islam.
 • Het opstellen van islamitische grondwetten, wetten en beleid voor uiteindelijke ten uitvoerlegging.
 • Conflicten binnen de islamistische bewegingen op alle niveaus vermijden, inclusief de ontwikkeling van processen om conflicten op te lossen.
 • Allianties sluiten met Westerse “progressieve” organisaties met vergelijkbare doelstellingen.
 • Autonome “veiligheidstroepen” organiseren om moslims in het Westen te beschermen.
 • Geweld ontketenen om de moslims die in het Westen wonen “in de stemming te houden voor jihad”.
 • Jihad-bewegingen in de hele islamitische wereld ondersteunen door preken, propaganda en financiële, personele en operationele steun.
 • Zorgen dat de Palestijnse kwestie wereldwijd een wig drijft tussen moslims en het Westen.
 • De bevrijding van heel Palestina uit handen van Israel en de oprichting daar van een islamitische staat tot een hoeksteen maken van het plan voor globale islamitische overheersing.
 • Een doorlopende campagne op touw zetten om onder de moslims haat tegen de joden op te wekken en elke discussie over verzoening of co-existentie met hen af te wijzen.
 • Het actief oprichten van jihad-terreurcellen in Palestina.
 • De terroristische activiteiten in Palestina verbinden met de wereldwijde terreurbeweging.
 • Voldoende geld inzamelen om de jihad wereldwijd voor onbepaalde tijd voort te zetten en te ondersteunen.

Bij het lezen van Het Project moet men in gedachten houden dat het document in 1982 werd opgesteld, toen de huidige spanningen en terroristische activiteiten in het Midden Oosten nog in de kinderschoenen stonden. In veel opzichten loopt Het Project uitermate duidelijk vooruit op het leeuwendeel van de islamistische activiteiten gedurende de afgelopen twee decennia, zowel van “gematigde” islamistische organisaties als van uitgesproken terroristische groepen.

Het grootste deel van wat tegenwoordig openbaar is gemaakt over Het Project is het resultaat van onderzoek door Sylvain Besson, inclusief zijn boek en een artikel daarover in het Zwitserse dagblad, Le Temps, “L’islamisme à la conquête du monde” (Het islamisme en de verovering van de wereld), waarin zijn boek, dat alleen in een Franstalige uitgave beschikbaar is, wordt geschetst. Minstens één Egyptische krant, Al-Mussawar, publiceerde de Arabische tekst van Het Project vorige november in zijn geheel.

In de Engelstalige pers is bijna geen aandacht geschonken aan Bessons onthullingen betreffende Het Project. De enige vermelding in de oude media in de VS is te vinden in een artikel in de Weekly Standard (20 februari, 2006) van Olivier Guitta, The Cartoon Jihad. Het meest uitgebreide commentaar op Het Project is geschreven door een in Londen woonachtige Amerikaanse onderzoeker en journalist, Scott Burgess, die zijn analyse van het document op zijn blog, The Daily Ablution heeft gepubliceerd. Een Engelse vertaling van de Franse tekst van Het Project werd samen met zijn commentaar in december 2006 in een reeks afleveringen gepubliceerd (delen I, II, III, IV, V, Conclusion). De volledige Engelse vertaling van dhr. Burgess wordt daar met zijn toestemming in zijn geheel aangeboden.

Niettegenstaande het ontbreken van een openbare discussie over Het Project zijn het document en het daarin geschetste plan onderwerp geweest van aanzienlijke discussies onder de Westerse inlichtingendiensten. Eén antiterrorisme-functionaris die met Besson over Het Project heeft gesproken en die in Guitta’s artikel in de Weekly Standard wordt genoemd is de huidige autoriteit op het gebied van terrorisme, Juan Zarate. Hij noemde Het Project een blauwdruk van de Moslim Broederschap voor “het verspreiden van hun politieke ideologie” en uitte zijn bezorgdheid omdat “de Moslim Broederschap een groep is die ons zorgen baart, niet omdat ze zich bezighoudt met filosofische of ideologische ideeën, maar omdat ze het gebruik van geweld tegen burgers verdedigen.”

Eén befaamde internationale geleerde en kenner van Islamistische bewegingen die ook met Besson heeft gesproken, Reuven Paz, sprak over Het Project in zijn historische context:

Het Project maakte deel uit van het handvest van de internationale organisatie van de Moslim Broederschap die officieel werd opgericht op 29 juli 1982. Het is een weergave van een uitgebreid plan dat in de jaren 60 nieuw leven werd ingeblazen door de immigratie van hoofdzakelijk Syrische en Egyptische intellectuelen van de Broederschap naar Europa.

Zoals Paz opmerkt werd Het Project in 1982 opgesteld door de Moslim Broederschap als onderdeel van hun handvest, een periode die wordt gekenmerkt door een opleving van zijn organisatorische uitbreiding op internationaal niveau, evenals door een keerpunt in de afwisselende periodes van repressie en tolerantie door de Egyptische regering. In 1952 speelde de organisatie een cruciale ondersteunende rol voor de Vrije Officieren, een beweging geleid door Gamal Abdul Nasser, die koning Faroek van de troon stootte maar die al snel uit de gunst raakte bij het nieuwe revolutionaire regime omdat Nasser weigerde gehoor te geven aan de roep van de Moslim Broederschap om een op de Islamitische ideologie gestoelde staat op te richten. Sinds de Juli Revolutie in 1952 is de Broederschap regelmatig in de ban gedaan en zijn de leiders door de Egyptische autoriteiten ter dood gebracht en gevangen gezet.

Sinds 1982 heeft de Moslim Broederschap zijn netwerk over het Midden-Oosten, Europa en zelfs Amerika uitgebreid. In eigen land in Egypte won de Moslim Broederschap 20 procent van de beschikbare wetgevende zetels in de parlementaire verkiezingen van 2005, zodat ze het grootste oppositieblok vormen. De Palestijnse afdeling, in de hele wereld bekend als HAMAS, kreeg onlangs de macht in handen in de Palestijnse Autoriteit nadat ze bij de verkiezingen 74 van de 132 zetels in de Palestinian Legislative Council wonnen. De Syrische tak is historisch gezien de grootste georganiseerde oppositiegroep tegen het regiem van Assad, en de organisatie heeft afdelingen in Jordanië, Soedan, en Irak. In de VS wordt de Moslim Broederschap voornamelijk vertegenwoordigd door de Muslim American Society (MAS).

De Moslim Broederschap heeft vanaf haar oprichting gepleit voor het toepassen van terrorisme als een middel om haar agenda van islamitische wereldoverheersing te bevorderen. Maar als de grootste radicale volksbeweging in de islamitische wereld heeft ze veel leidende islamitische intellectuelen aangetrokken. Onder deze groep van Moslim Broederschap-intellectuelen bevindt zich Youssef Qaradawi, een in Egypte geboren islamistische geestelijke, die in Qatar zijn hoofdkwartier heeft.

Qaradawi, een van de leidende spirituele figuren binnen de Moslim Broederschap en onder de islamitische predikers (hij heeft zijn eigen wekelijkse programma op Al-Jazeera), is een van de belangrijkste apologeten geweest wat betreft zelfmoordaanslagen in Israel en terrorisme tegen Westerse belangen in het Midden Oosten. Zowel Sylvain Besson en Scott Burgess leveren uitgebreide vergelijkingen tussen Qaradawi’s publicatie Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase, gepubliceerd in 1990, en Het Project, dat acht jaar voor Qaradawi’s Priorities verscheen. Ze vestigen de aandacht op de opvallende overeenkomsten in het taalgebruik en de plannen en methoden die de beide documenten aanbevelen. Men speculeert dat Het Project door Qaradawi werd gebruikt als een sjabloon voor zijn eigen werk, of dat hij betrokken was geweest bij het opstellen ervan in 1982. Het is misschien toeval dat Qaradawi de op drie na grootste aandeelhouder was in de Al-Taqwa Bank van Lugano, waarvan de directeur, Youssef Nada, de persoon was bij wie Het Project werd aangetroffen. Sinds 1999 is Qaradawi de toegang tot de VS verboden als gevolg van zijn connecties met terroristische organisaties en zijn openlijk pleiten voor terrorisme.

Voor degenen die Het Project hebben gelezen, is het meest zorgwekkende niet dat islamisten een plan hebben ontwikkeld om de wereld te overheersen; door experts werd al aangenomen dat islamistische organisaties en terroristische groeperingen vanuit een overeengekomen reeks algemene principes, netwerken en methodologiën hebben geopereerd. Het verrassende is hoe effectief het islamistische veroveringsplan dat in Het Project wordt geschetst gedurende twee decennia door moslims in het Westen is geïmplementeerd. Even zorgwekkend is de achterliggende ideologie van het plan: haat en geweld ontketenen tegen joodse bevolkingsgroepen over de hele wereld; het welbewust overnemen en ondermijnen van Westerse publieke en particuliere instellingen; de aanbeveling van een tactiek van doelbewust escalerende confrontatie van in het Westen wonende moslims tegen hun buren en medeburgers; het accepteren van terrorisme als een legitieme optie om hun doel te bereiken en de onvermijdelijke realiteit van jihad tegen non-moslims; en het uiteindelijke doel om met geweld de islamitische heerschappij van het kalifaat door sharia in het Westen, en uiteindelijk over de hele wereld, in te voeren.

Als de praktijk die we de laatste kwart eeuw in Europa en de VS hebben gezien een indicatie is, dan moeten de “islamitische onderzoekers” die Het Project meer dan twee decennia geleden opstelden, ingenomen zijn dat hun lange-termijnplan om het Westen te veroveren en de groene vlag van de islam over zijn burgers te hijsen zo snel, efficiënt en volledig verwezenlijkt wordt.. Als de islamisten in de komende jaren net zo succesvol blijken, dan kunnen de westerlingen maar beter van hun persoonlijke en politieke vrijheden genieten zolang het duurt.

zie ook verkorte versie op HVV

en de film

Comments zijn gesloten.

50 Comments on Flashback: Het Moslim Broederschap Project

 1. G.Deckzeijl // 18/02/2014 om 02:31 //

  Let op!
  Stuk voor stuk exponenten van Het Project.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/ey_turken_nu_doen_jullie_het_w.html

  Like

 2. G.Deckzeijl // 21/02/2014 om 15:13 //

  Zie aanhef 18-2, 02:31> S.Rahiembaks idem dito.
  http://pauwenwitteman.vara.nl/media/309842
  Alleen hebben ze dat niet alleen bij de vara niet in de gaten.
  Vreemd dat ze bij de MIVD op het goede spoor zaten, maar die
  club kan ook nog wel een paar lessen gebruiken mbt doen en laten
  van moslim-infiltranten op gevoelige posities.

  Like

 3. G.Deckzeijl // 25/02/2014 om 10:34 //

  Iedere moslim in het Westen is een infiltrant, AIVD-sturing of niet.
  En dat verhaal van wereldwijde lezingen tegen terrorisme is voor mij een duidelijke aanwijzing in de richting van taysir.*
  Wat dat aangaat moeten die zgn wetenschappers hun werk beter doen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22330545/___Terroriste__nu_keurige_student__.html
  *zie comment 1, link 1.

  Like

 4. G.Deckzeijl // 03/03/2014 om 04:35 //

  Gaan we weer. Heeft niks met cultuur te maken(Ja, zij noemen het koeltoer, maar goed) als wel met HET PROJECT..!!!
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2014/02/agent-onveilig-in-probleemwijk

  Like

 5. G.Deckzeijl // 03/03/2014 om 05:05 //

  Heeft -waar ook ter wereld waar die tapijtvreters de horizon vervuilen-
  niks met bidden te maken. Is enkel loepzuivere provocatie, 100% gelieerd aan Het Project!
  http://www.barenakedislam.com/2014/03/02/canadian-airport-denies-muslim-taxi-drivers-demand-for-a-prayer-room/

  Like

 6. G.Deckzeijl // 03/03/2014 om 05:17 //

  Van hetzelfde laken en pak. Zichtbaarheid van de islam in het Westen, daar gaat ’t bij die tapijtvreters om.
  http://www.barenakedislam.com/2014/03/01/fifa-caves-to-islamist-pressure-will-allow-headbags-to-be-worn-in-soccer-competitions/

  Like

 7. G.Deckzeijl // 10/03/2014 om 12:24 //

  Het gaat alle aanbidders van de verzonnen maangod maar om één ding en dat is uitbreiding van INVLOED + zichtbaarheid van de islam door het bezetten van SLEUTELPOSITIES. Deze zgn “eenheidspartij” is daar het sprekende bewijs van. Indien de heren beginnen over loyaliteit aan dit land of iets van gelijke strekking, is het verstandig dergelijke uitspraken met een wagonlading zout te nemen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22368423/__Islampartij_gaat_landelijk__.html
  Voor de goede orde: feiten over de plannen van maangodaanbidders
  in casu de islam hebben niks met racisme, belediging* of discriminatie te maken.
  *> http://tinyurl.com/mzljvg9

  Like

 8. G.Deckzeijl // 18/03/2014 om 09:50 //

  Als ze een dergelijke sleutelpositie hebben verworven zullen ze die uitsluitend gebruiken om de islam een GEZICHT te geven en niet
  om de belangen van burgers te behartigen.!!
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2784/Verkiezingen/article/detail/3616742/2014/03/18/Maak-korte-metten-met-slechte-moslimpolitici.dhtml

  Like

 9. G.Deckzeijl // 18/03/2014 om 12:42 //

  Alle overlast welke in Nederland en elders in de EU wordt veroorzaakt door niet-westerse allochtonen die de verzonnen veroveringsideologie islam incl. de dito verzonnen maangod en zijn pedofiele schoenpoetser aanhangen/aanbidden, is zuiver gelieerd aan HET PROJECT, Hans Spekman!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22399195/__PvdA_zet_extra_in_op_Den_Haag__.html

  Like

 10. G.Deckzeijl // 19/03/2014 om 16:46 //
 11. G.Deckzeijl // 24/03/2014 om 14:29 //

  Brekend!! Dat noem ik uitwassen aanpakken, dat noem ik schoon schip maken.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22422004/__Doodvonnis_voor_529_moslims__.html

  Like

 12. G.Deckzeijl // 26/03/2014 om 20:25 //

  Opdoeken, die bende. Had al veel eerder moeten gebeuren.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22432999/___Doodstraffen_onaanvaardbaar___.html

  Like

 13. G.Deckzeijl // 27/03/2014 om 20:26 //

  Uniek! Het Project in de praktijk! Netwerken, vrienden, kennissen.
  Met andere woorden: verwerven van sleutelposities.Doel: vergroten van invloed, betere zichtbaarmaking van de islam binnen het Westen.
  http://nos.nl/video/628838-opvallend-veel-allochtone-raadsleden-geinstalleerd.html

  Like

 14. G.Deckzeijl // 27/03/2014 om 20:41 //

  Het Project in de praktijk, deel 2:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22438840/__Raadslid_zweert_op__Allah___.html
  O ja, voordat ik het vergeet, goden (incl. allah) bestaan alleen in ontelbare zwaar geïndoctrineerde koppen, waarvan 2,1 miljard moslims, nergens anders!

  Like

 15. G.Deckzeijl // 27/03/2014 om 20:46 //

  Meer over moslim-infiltrant Kücük en consorten op deze pagina:
  http://tinyurl.com/aabztxd
  Laat de lezer niet vergeten dat feiten over de veroveringsideologie islam en zijn vrouwen- honden- en varkenshatende aanhangers
  niks met discriminatie of racisme te maken hebben.
  Dergelijke misleidingspraktijken zijn volledig gelieerd aan Het Project.

  Like

 16. G.Deckzeijl // 29/03/2014 om 16:56 //

  Dat ze in grote getale het Westen onder de voet willen lopen heeft alles te maken met Het Project en alinea 9 van deze pagina:
  http://tinyurl.com/a9thg2w
  Heel goed van de Australische autoriteiten om daar paal en perk aan te stellen. Zou een waarschuwing moeten zijn voor alle hotemetoten die in de EU aan de touwtjes trekken.

  Like

 17. G.Deckzeijl // 30/03/2014 om 07:02 //

  Het Project in de praktijk: Marokkaanse zieligheidsimperialisten proberen de indruk te wekken dat criminaliteit binnen hun cultuur de normaalste zaak van de wereld is en dat we niet moeten zeuren,
  sterker nog: ze proberen de daders als slachtoffers voor te stellen.*
  Geert Wilders heeft gewoon gelijk: dit land is BETER af met VEEL minder van dat soort koran-aangedreven overlastveroorzakers.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22445649/__Protest_tegen_vrouw_juwelier__.html
  *zie verder bij TAQIYYA> tinyurl.com/kg4jnqs
  En> tinyurl.com/k2txyh3

  Like

 18. Z I E L I G H E I D S I M P E R I A L I S T E N ik herhaal het maar even. Dat woord ga ik in de toekomst van je jatten. Lijkt me mooi als iedereen dat gebruikt.

  Like

 19. G.Deckzeijl // 30/03/2014 om 07:26 //

  Goeiemorgen! Jatten geheel toegestaan. Ik kwam ’t een paar jaar geleden op het net tegen.
  Om in stijl te blijven: hier zijn de vriendjes van die zieligheidsimperialisten.
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/5468
  Stelletje landverraders!
  Dat bericht deed me onmiddellijk denken aan deze pagina van
  W.G.van Dorian: tinyurl.com/qzpde7y
  Zie ook zijn realistische bestseller De Vijfde Colonne.

  Like

 20. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 18:28 //

  Omdat de site van Joost Niemoller niet opstart, de volgende info maar even hier. Zie het journaal van 18:00 vanaf 01:13 t/m 01:57.
  http://nos.nl/uitzendingen/17030-nos-journaal-31-maart-2014-1800u.html
  Buiten Astrid Kerseboom deed verslaggever Theo Verbruggen vandaag kond van een demonstratie van wat hij noemde “vrienden en bekenden” van de twee allahschreeuwers die op 28 maart 2014 in Deurne door acute loodvergiftiging voortijdig hun 72 maagden zijn gaan opzoeken. Eén van de demonstrerende allahschreeuwers had het lef te roepen dat “we hier niet in een jungle leven.”
  Dat is formeel juist. Echter, vraag dringt zich hier op WIE, gerekend over de afgelopen 40 jaar, in werkelijkheid verantwoordelijk is voor de jungle.
  De Eindhovense buurtvader(kuch) M.Abbou (zie journaal-reportage) die vanavond een bijeenkomst organiseert in het buurtcentrum De Dommel wist te melden dat er snel iets gedaan moet worden aan de jongens die volgens hem tegen vijf voor 12 aan tikken…
  Mijn advies aan alle in ons land levende, allah-aanbiddende allochtonen(Marokkanen, Turken, Somaliërs, etc) luidt:
  hou op met die HYPOCRIETE benadering van de feiten.Hou op de daders van die overval in Deurne en jezelf + achterban als slachtoffers voor te stellen. Als je echt zo graag in dit land wilt blijven zul je en masse alle vormen van criminaliteit e.d.binnen je eigen achterban
  openlijk en zonder enig voorbehoud moeten AFKEUREN.
  Als je daar niets voor voelt zul je de consequenties moeten aanvaarden.
  Indien het aantal criminelen binnen je eigen achterban niet van plan is
  te veranderen, wordt het m.i. hoog tijd om aan UITSTOTING annex
  UITZETTING te gaan denken.
  Geboren en getogen blanke Nederlanders hebben echt geen behoefte om hun land door islamitisch uitschot naar de kloten te laten helpen.

  Like

 21. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 18:42 //

  Update: tikkende tijdbom.
  Mijn advies: verkas snel naar een eiland in de Pacific en ga daar lekker met z’n allen semtex-bodywarmer spelen.!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22450930/___Groep_is_tikkende_tijdbom___.html

  Like

 22. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 18:45 //

  Update: allahscheeuwer op scooter. Gelukkig niet meer onder ons.
  Oorzaak: loodvergiftiging. Iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22450904/___Overvaller_was_illegaal___.html

  Like

 23. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 18:51 //

  De moeder van één van de daders verwijs ik met klem naar de inhoud van mijn comment van 18:28.!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22451042/__Plasman_staat_moeder_rover_bij__.html

  Like

 24. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 20:41 //

  Ga naar huis, ga naar huis, ga naar huihuis…!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22451059/__ME_bewaakt_juwelier_Deurne__.html

  Like

 25. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 20:58 //

  Tenenkrommend…
  De politie gaat in Deurne met de RUG naar de allahschreeuwers staan, om ze te beschermen tegen de woede
  van de plaatselijke bevolking. Zie ook de filmpjes op GS.
  Die mentaliteit is niet nieuw, sterker nog: de politie is
  geïslamiseerd..!!! (met dank aan sprx)

  Like

 26. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 21:26 //

  Hier is het bewijs.

  Like

 27. G.Deckzeijl // 31/03/2014 om 21:31 //

  Nog maar eentje…

  Like

 28. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 00:11 //

  Waarschijnlijk een derde overvaller van 28-3-2014 in Deurne.
  Vandaag een huiliehuilie-verhaal van de zus van Abdel H.,
  z’n moeilijke jeugd, z’n torenhoge schulden.
  Dus dan maar het criminele pad op om de schulden kwijt te raken?
  Aan alle Marokkanen: denk je dat dezelfde werkwijze in je thuisland
  voor mekaar krijgt zonder dat er een haan naar kraait?

  Jullie zijn zo hypocriet als de neten. Zie 18:28, 31-3-2014.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22451946/___Derde_rover_gezien_in_Deurne___.html

  Like

 29. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 00:55 //


  Spandoek is imiddels verwijderd.

  Like

 30. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 07:32 //

  Albert de Lange van Het Parool heeft ook de klok horen luiden, maar moet nog leren waar de (PROJECT)klepel hangt. En hij is niet de enige.
  http://www.parool.nl/parool/nl/3587/POLITIEK-BINNENLAND/article/detail/3625562/2014/03/31/Nu-is-Marokkaans-tuig-weer-de-agenda.dhtml

  Like

 31. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 07:46 //

  Zo dient de politie op te treden tegen criminele allochtone overlastveroorzakers.

  Like

 32. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 07:48 //

  Like

 33. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 07:56 //

  Like

 34. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 12:22 //

  Luister goed naar meneer Bourzik van subsidiespons LBR(landelijk beraad Marokkanen) in gesprek met Roelof Hemmen van BNR:
  http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20140401123200300
  Op weinig subtiele wijze probeert Bourzik de schuld van de (toenemende) problemen met jonge Marokkanen bij anderen in de schoenen te schuiven, zoals bv. de Nederlandse samenleving.
  Die taktiek is inherent aan TAQIYYA + Het Project.!!
  Opvoeden is een vak, roept Bourzik. In zijn geval en dat van zijn complete achterban is dat zuiver cultuurgebonden. De zoontjes binnen Marokkaanse gezinnen worden niet zelden als prinsjes gezien en de dochters worden op alle mogelijk manieren aan de ketting gelegd.
  Die “werkwijze” wordt van vader op zoon doorgegeven en kan niet even door de Nederlandse samenleving, die NIET verantwoordelijk is voor de opvoeding van jonge Marokkaantjes, worden opgelost.

  Like

 35. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 13:16 //

  Waarom de interviewstijl van M.Tweebeeke me in dit geval helemaal
  niet bevalt.
  http://nieuwsuur.nl/video/630420-kritiek-op-om-in-zaakdeurne.html

  Like

 36. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 19:53 //

  Leuke voor meneer Bourzik + achterban…
  Stellingen inzake moslims

  1. Je verdeelt heroïne als kostwinning, maar hebt bezwaar tegen alcohol. Waarschijnlijk ben je moslim.
  2. Je bent eigenaar van een machinegeweer, waarde € 3000,- en een raketlanceerder, waarde € 5000,-, maar je kan je geen schoenen veroorloven. Waarschijnlijk ben je moslim.
  3. Je hebt meer vrouwen dan tanden. Waarschijnlijk ben je moslim.
  4. Je veegt je billen af met je blote hand maar beschouwt spek als onrein. Waarschijnlijk ben je moslim.
  5. Je hebt twee vesten: Eén kogelvrij- en één zelfmoordvest. Waarschijnlijk ben je moslim.
  6. Je kent niemand aan wie je niet de heilige oorlog verklaarde. Waarschijnlijk ben je moslim.
  7. Je beschouwt televisie als gevaarlijk, maar je draagt explosieven onder jouw kleren. Waarschijnlijk ben je moslim.
  8. Je was verbaasd bij de vaststelling dat een GSM andere opties heeft dan het ontsteken van bermbommen. Waarschijnlijk ben je moslim.
  9. Je hebt niets tegen vrouwen en vindt dat iedere man er minstens vier moet hebben. Waarschijnlijk ben je moslim.
  10. Je vindt dat iedere ongelovige de lucht ingeblazen mag worden. Waarschijnlijk ben je moslim.
  11. Je vindt dat meisjes geen onderwijs mogen volgen. Waarschijnlijk ben je moslim.
  12. Je beschouwt een geit of een schaap als een seksobject. Waarschijnlijk ben je moslim.
  13. Je vindt dit bericht beledigend of racistisch… Waarschijnlijk ben je moslim.
  14. Je wil dit bericht niet doorsturen. Waarschijnlijk ben je moslim.

  Like

 37. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 20:11 //
 38. G.Deckzeijl // 01/04/2014 om 20:13 //

  Als ik daar klant was zou ik daar absoluut geen problemen mee hebben.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22454876/__Juwelier__sieraden_veilig__.html

  Like

 39. G.Deckzeijl // 02/04/2014 om 07:08 //

  De droevige keerzijde van de medaille.
  http://www.telegraaf.nl/feed/krantart/krantart_binnenland/22456311/__Juweliers_zijn_gebroken__.html
  Resultaat van meer dan 40 jaar LINKS gepamper + de andere kant op kijken. Bedankt, linkse kerk van NL.
  Waarschijnlijk weer een goed lopend bedrijf naar de GODVERDOMME
  geholpen en waarom? Omdat zo’n verdomde allahschreeuwer z’n zo goed als zeker ZELFveroorzaakte problemen op de gemeenschap afwentelt door het criminele pad op te gaan en ook nog assistentie krijgt van een Rifaap die, zo is gebleken, hier helemaal niet thuishoorde.!!!
  En de verwekkers maar klagen over “opvoedproblemen…”.
  Maar nou moet ik BRAKEN.

  Like

 40. G.Deckzeijl // 03/04/2014 om 08:03 //

  Om je te bescheuren… Stel je voor: een Marokkaan met criminele ambities staat onder toezicht(kuch) van de reclassering van het leger des heils…
  Geen wonder dat dit land naar de bliksem gaat.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22465160/__Tweede_overvaller_niet_illegaal__.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: